Speiseria mirabilis, thorax
Speiseria mirabilis, thorax